Steun het rekenwerkToekomst LandbouwMilieu & ArmoedeNatuurbeleidEnergievoorziening

Laatste nieuws

Die cijfertjes toch …
15 oktober 2018

Een attente reageerder op Climategate wees op het onderstaand videoverslag op de site van FvD. Tijdens hoorzitting vandaag in Tweede Kamer (Commissie EZK) bevestigt Ir. Frans Rooijers (directeur CE Delft) de inschatting van de astronomische kosten van de energietransitie. Komende 15 jaar kost dit alleen al minimaal € 800 miljard (50 miljard € per jaar). Baudet concludeert dus in de 2de Kamercommissie, dat tot 2030 het klimaatbeleid kostenplaatje nu duidelijk is: In totaal 800 miljard […]

Lees verder
Angst aanjagen
8 oktober 2018

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. De vraag is hoe ethisch verantwoord dit is. Angst aanjagen als machts- en dwangmiddel is een verschijnsel van alle tijden. Het is diep ingebed in religie in de vorm van schuld en boete, hemel en hel, boete en aflaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de klimaatdictatuur zich voltrekt langs dezelfde universele lijnen van ongeachte welke religie dan ook. De postmoderne klimaatdictatuur vereenzelvigt zich met elke willekeurige religie door het […]

Lees verder
Klimaatdictatuur
3 oktober 2018

Het begint er voorzichtig op te lijken dat er een kentering op gang komt nu meer en meer partijen, politici, media en burgers zich realiseren dat zij decennialang zijn misleid. Misleid met name door niet gekozen organisaties als Greenpeace, Milieudefensie en Urgenda met Rotmans (hoogleraar transitiekunde) als ere-voorzitter en mede oprichter van deze omstreden organisatie. In Nederland is dan ook sprake van corporatisme, een ongewenste bedreiging voor onze democratie, waarin de burger inmiddels al geheel […]

Lees verder
Het Klimaatschip
30 september 2018

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Het wil niet erg vlotten met de plannen voor een concreet beleid om de Parijse klimaatdoelen te bereiken. Dit heeft verschillende oorzaken. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, is de onverenigbaarheid van de beoogde doelen en de betaalbaarheid ervan, alsmede de verdeling van die kosten. Verder leiden de verschillen in belangen tot een poldermodel dat een veelheid aan onduidelijkheden openlaat. Wat ook niet meewerkt is de inferioriteit van de in te […]

Lees verder
De Groene Matrix
30 september 2018

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Vroeger toen wij heel jong waren, geloofden wij in sprookjes en in Sinterklaas. Soms bekruipt mij de gedachte dat een klein deel van de bevolking dit nog steeds doet, althans waar het de door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming betreft. Ik verdenk sowieso het politiek correcte of aan het Regeerakkoord gehouden deel, naast media, industrie en milieubewegingen. Van velen vraag ik mij trouwens af in hoeverre zij er zelf in geloven. Men mag zich […]

Lees verder
Kosten kernenergie
14 september 2018

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Helaas blijkt dit een onderwerp van discussie dat doet denken aan de eveneens voortwoekerende ‘discussie’ over gesubsidieerde fossiele brandstoffen. Onzin, want ik ken geen ODE (Opslag Duurzame Energie) waaruit kolen of gas worden gefinancierd. Evenmin geldt dit voor kernenergie. Het ligt eraan waar in de wereld namelijk. Zie hier. Daarom past het om een realistischer beeld te presenteren. Het ging om een reactie op dit artikel. Zie hier Hieronder staat die betreffende reactie […]

Lees verder
Maurice Strong Zeus der planeetredders
12 september 2018

Het is minder bekend dat achter de CAGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) een ideologie schuil gaat, namelijk die van wijlen Maurice Strong. Vast staat dat Maurice Strong handelde uit ideologische, maar ook zelfzuchtige motieven, zeker niet uit wetenschappelijke. Zo lezen we: Maurice Strong described himself as “a socialist in ideology, a capitalist in methodology”. Treffender kun je het Eco Industrieel Complex als uitkomst van deze gedachtegang niet beschrijven. (Zijn opvolger is Soros). Strong ontwikkelde zich van […]

Lees verder
Waterstofeconomie
4 september 2018

Een bijdrage van Fred Udo. Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Het is vijf jaar geleden, dat met veel publiciteit en enthousiaste commentaren het Energieakkoord werd gesloten. Het verstoken van fossiele brandstoffen zou in hoog tempo vervangen worden door gratis wind en zonne-energie. Langzaam breekt nu het besef door, dat energie uit oncontroleerbare bronnen nooit in staat zal zijn de plaats in te nemen van vraaggestuurde energie zonder dat grootschalige energieopslag beschikbaar komt. Het verbaast […]

Lees verder
CO2-angst als geopolitiek wapen?
2 september 2018

In het verleden ondernam men een oorlog om een machtsfactor uit te schakelen. Oorlog was/is een verlengstuk van politiek zoals Von Clausewitz stelde in zijn boek Vom Kriege. Thans vervangen klimaatdoelen via de CO2-doctrine de kanonnen van weleer. Of specifieker gezegd: het Europese geloof in het sprookje van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) is het politieke verlengstuk geworden van een in wezen marxistische politiek. Zie hier en hier. Immers, […]

Lees verder
Gezichten van het overheidsbeleid
1 september 2018

Een bijdrage van Jeroen Hetzler. Gezichten van het Overheidsbeleid. Onder deze titel heeft Dr. Pieter Lukkes, em. hoogleraar geografie, een zeer aanbevelenswaardig boekje geschreven. In dit boekje belicht Lukkes de oorzaken en de nefaste gevolgen voor de democratie en de koopkracht van de burger van het huidige energie- en klimaatbeleid. De vermaarde Amerikaanse historica Barbara Tuchmann schreef een studie over bestuurlijke prestatie en wanprestaties door de eeuwen heen. Daarin schrijft zij: “Een verschijnsel dat wij overal […]

Lees verder

Nieuwsarchief

Bekijk alle nieuws

 


Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van de overheid en special interests. Financieringsbronnen zijn bijdragen van donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook donateurs hebben nimmer invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.


anbi-logo
doneer-nu

Doneer aan De Groene Rekenkamer

Alleen dankzij de financiële steun van donateurs kan De Groene Rekenkamer haar werk doen. De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (nr 819004418). Wilt u bijdragen? Kijk dan hier.

2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo