ANBI

Vanaf 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI) verplicht gesteld. Per die datum moet een ANBI Stichting van de Belastingdienst een aantal gegevens waaronder een financieel verslag over de Stichting publiceren op de  website van de Stichting.

Gegevens van de Stichting De Groene Rekenkamer

Naam van de instelling:

Stichting De Groene Rekenkamer

RSIN/fiscaal nummer ANBI:

819004418

Post en bezoekadres:

Stichting De Groene Rekenkamer
Ecofactorij 18
7325 WC  APELDOORN

Postbus 20123
7302 HC  APELDOORN

Omschrijving van de doelstelling van de ANBI:

1. Het doel van de Stichting De Groene Rekenkamer is het kritisch volgen van het overheidsbeleid op het gebied van milieu, gezondheid, technologie en verwante gebieden en te bevorderen dat dit wordt gebaseerd op wetenschappelijke analyses van risico’s en kosteneffectiviteit van maatregelen en deze kennis aan een zo breed mogelijk publiek te verspreiden.

2. De Stichting De Groene Rekenkamer tracht haar doel te verwezenlijken door (onderzoeks)projecten te initiëren en te begeleiden eventueel in samenwerking met studie-centra, onderzoeksinstellingen en industrie, met inbegrip van de verwerving van fondsen voor die projecten en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

3. De doelstelling van de Stichting De Groene Rekenkamer is gebaseerd op de overtuiging dat voorlichting, gebaseerd op via deugdelijk methodologisch onderzoek verkregen wetenschappelijke feiten casu quo kennis over milieu-, technologie-, en volksgezondheids-problematiek en -beleid van doorslaggevende betekenis zal zijn voor welzijn (in positieve zin) in de éénentwintigste eeuw.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

  • het werk dat de instelling doet

Het kritisch doorrekenen van Nederlands en Europees overheidsbeleid op de gebieden natuur, milieu, klimaat, gezondheid en energie om de kosteneffectiviteit van de besteding van belastingmiddelen te bepalen uitgaande van de beste natuurwetenschappelijke en economische inzichten alsmede het onder een breed publiek bekend maken van de resultaten van dit rekenwerk.

  • de manier waarop de instelling geld werft

De Groene Rekenkamer betrekt haar financiële middelen van donaties, inkomsten uit opdrachten en verkoop van publicaties. De Groene Rekenkamer ontvangt geen subsidie van de Overheid. Jaarlijks legt zij rekening en verantwoording af d.m.v. een jaarrekening en een begroting.

  • het beheer van het vermogen van de instelling

Het vermogen van de Stichting De Groene Rekenkamer wordt beheerd  door het bestuur van de stichting.

  • de besteding van het vermogen van de instelling

Daar donaties aan DGRK grotendeels in het vierde kwartaal van het jaar binnenkomen is het vermogen aan het einde van het jaar relatief groot. Het merendeel wordt echter gedurende het jaar gebruikt voor het uitoefenen van de werkzaamheden door de stichting. Wat overblijft dient als buffer voor het opvangen van tegenvallers.

Naam en functie van de bestuurders:

Niek Rodenburg – Voorzitter

Jeroen Hetzler – Secretaris

Cees van Loon – Penningmeester

Louis van den Reek – lid van het bestuur

Gert-Jaap van Ulzen – lid van het bestuur

Raad van Toezicht

De Stichting de Groene Rekenkamer wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht.

De leden zijn:

Prof. ir. R.W.J. (Rob) Kouffeld – Voorzitter –  Energie

Prof. dr. R. (Richard) S.J. Tol – Klimaateconomie

Dr. R. (Ferdinand) Engelbeen – Chemie, Broeikaseffect

Drs. H. (Hans) Labohm – Economie, Broeikaseffect

Prof. dr. R. (Rob) Meloen – Life science (biotech)

De heer D. (Dick) Schoute – Gezagvoerder scheepvaart

Prof. dr. P. (Olaf) Schuiling – Geologie, Chemie

Ir. R. (Rob) Walter – Energie

Dr. C. (Kees) le Pair

Dr. R. Boddeke – Visserijbioloog

Drs. F. (Frank) Schade – Radioloog

Prof. dr. ir. W. (Wouter) Keller – Econometrie

Het beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Onkosten

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Vacatiegeld

Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Bij De Groene Rekenkamer is vacatiegeld niet van toepassing. Bestuursleden bij de Groene Rekenkamer doen hun werk belangeloos.

De Stichting De Groene Rekenkamer heeft geen directie, noch personeel in dienst. In sommige gevallen worden studenten in hun afstudeerfase projectmatig een studie-opdracht gegund. Zij krijgen daar een geringe stagevergoeding voor ter dekking van reis- en verblijfskosten.

Onafhankelijk

De Groene Rekenkamer is volledig onafhankelijk van overheid, bedrijven en instellingen.

Financieringsbronnen

Financieringsbronnen zijn bijdragen van particuliere donateurs die de doelstelling van de stichting delen en opdrachtgevers voor het doen van onderzoek. Opdrachtgevers voor het doen van onderzoek, maar ook particuliere donateurs hebben geen invloed op de uitkomsten van onderzoeken en rapporten.

Verlies- en winstrekening

De verlies- en winstrekening over 2016 is hier te downloaden en in te zien.

Toelichting op de verlies- en winstrekening 2016

De Stichting De Groene Rekenkamer verkrijgt het merendeel van haar inkomsten uit bijdragen van donateurs en uit opdrachten voor het uitvoeren van (reken)projecten.

De uitgaven hebben grotendeels betrekking op journalistieke productie van artikelen en blogs, het beheer van de internetsite en uitvoeringskosten van projecten.

2013 © De Groene Rekenkamer - Website gehost door Vertixo